+100%-
  • Teksto
  • Plus
  • Minus

Mga tseklist na maaaring i-download

Humigit-kumulang na 200,000 na mga Ontarian ang may demensya. Limampung porsyento ng mga nawawala ng 24 na oras ay malubhang nasusugatan o namamatay. Sinumang may demensya ay maaaring mawala nang walang senyales o babala.

I-download ang listahan ng mga hakbang na dapat sundin kapag ang isang taong may demensya ay nawawala.

I-download ang listahan ng mga dapat gawin kapag natagpuan na ang taong nawala matapos ang insidente ng pagkawala.

Mga Video

Lahat Ng Mga Video
“Nasaan si Joe?”
“Nasaan si Joe?”
“Nasaan si Joe?”
Pamumuhay nang ligtas sa komunidad
Pamumuhay nang ligtas sa komunidad
Pamumuhay nang ligtas sa komunidad
Isang hindi malilimutang paglalakbay
Isang hindi malilimutang paglalakbay
Isang hindi malilimutang paglalakbay

Mga Dokumento

Lahat Ng Mga Dokumento
Isang Gabay sa Resource
Isang praktikal na gabay
Pagpapalit Perspektibo
Kit Para sa Pagkakakilanlan