+100%-
 • Teksto
 • Plus
 • Minus

Pag-unawa sa demensya at mga kaakibat nitong panganib

Kung namumuhay ka nang may dementia, o kung nangangalaga ka ng taong namumuhay nang may dementia, narito ang Finding Your Way upang tumulong. Sa page na ito, makakahanap ka ng mahahalagang mapagkukunan at impormasyon na makakatulong sa iyo o sa taong inaalagaan mo na mamuhay nang ligtas sa komunidad. Sa mga seksyon sa ibaba, tatalakayin natin ang tungkol sa pag-alam sa mga panganib na nauugnay sa dementia, pagpapaliit ng posibilidad na maganap ang mga ito, at pagkakaroon ng plano kung sakaling magkaroon ng insidente. Isang magandang simula ang aming bagong Sangguniang Gabay para sa Pamumuhay nang Ligtas nang May Dementia.

I-explore ang Sangguniang Gabay!

Bagama’t may iba’t ibang kaakibat na pagsubok ang pamumuhay nang may dementia, maraming tip at diskarte na magagamit upang tiyaking makakapamuhay nang ligtas ang mga taong may dementia sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Subukan ang interactive na “Sangguniang Gabay para sa Pamumuhay nang Ligtas nang May Dementia” upang i-explore ang mga tip sa kaligtasan para sa mga taong may dementia mula sa siyam na iba’t ibang paksa. Kung hindi naman, maaari mong i-access ang content na ito sa pamamagitan ng pag-download ng PDF ng Sangguniang Gabay para sa Pamumuhay nang Ligtas nang May Dementia!

Alamin ang mga panganib

Sinumang may demensya ay nanganganib na mawala, kahit na sa maagang stage ng sakit. Ang pag-unawa sa demensya at mga kaugnay nitong panganib ay makatutulong upang ang lahat ay makapamuhay nang ligtas sa komunidad.

Bawasan ang panganib

Ang Ligtas na Pamumuhay nang may demensya ay hindi nangangahulugang pag-iwas mula sa pagiging aktibo. Alamin kung paano babalansehin ang mga bantang panganib na kaugnay ng pagkakaroon ng demensya at magtamasa ng isang malusog at ligtas na pamumuhay.

Magkaroon ng plano

Ang taong may demensya na iyong sinusuportahan ay maaaring mawala kahit na anong pag-iingat pa ang iyong gawin at hindi laging posible na mahulaan kung kailan ito mangyayari. May mga paraan upang bawasan ang panganib ng pagkawala gaya ng paghahanda ng maaga. Alamin kung paano makapaghahanda.

Mayroong 3 paraan upang ang mga taong may demensya at ang kanilang mga pamilya ay makapamuhay nang maayos sa komunidad:

1. Pagiging Ligtas Sa Tahanan

Isaalang-alang ang kanilang paninirahan – ang tao ba ay naninirahan nang mag-isa, kasama ng pamilya o ng isang kasama?

Isaalang-alang ang pisikal na lugar:

 • Alisin ang mga loose rug
 • Maglagay ng sapat na ilaw
 • Gamitin ang mga hawakan sa banyo, liguan at palikuran
 • Gamitin ang mga hawakan sa mga hagdan

Isaalang-alang ang pisikal na kalusugan:

 • Regular na pumunta sa mga tsek-ap sa doktor
 • Inumin ang mga gamot na naaayon sa inireseta
 • Mag-ehersisyo araw-araw
 • Suriin ang mga salamin at hearing aid upang makatiyak na ang mga ito ay gumagana
 • Panatilihin ang isang malusog na diyeta (halimbawa: Mediterranean)
2. Paggalaw Sa Komunidad

Bawasan ang panganib ng pagkawala:

 • Kumuha ng MedicAlert® Safely Home® bracelet
 • Isaalang-alang ang mga teknolohiyang maaaring gamitin sa paghahanap (halimbawa: cell phone, GPS tracking)
 • Magdala ng pagkakakilanlan o ID sa lahat ng oras
 • Kumpletuhin at ilagay ang Hanapin ang Iyong Daan (Finding Your Way®) Identification Kit sa isang sentral na lokasyon (halimbawa: sa lamesa sa hall, sa refigerator)
 • Magsabi kung saan ka pupunta
 • Pag-aralan ang iyong kapaligiran

Bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng Injury:

 • Isaalang-alang ang panahon at manamit na naaangkop sa panahon (halimbawa: niyebe, yelo, hangin, ulan, init)
 • Mag-ingat sa mga bangketa at daanan (maging maingat sa mga hindi pantay o magaspang na daan, o mga sagabal sa daanan)

Pag-isipan ang iba’t-ibang opsyon ng transportasyon:

 • Transportasyong pampubliko (halimbawa: bus)
 • Transportasyon na makukuha sa komunidad (halimbawa: volunteer drivers)
 • Mga taksi
3. Pagiging Bahagi ng Komunidad

Manatiling kunektado:

 • Kilalanin ang iyong mga kapitbahay
 • Makipagkita sa mga kaibigan para mag-kape
 • Kumain kasama ang mga kaibigan at kapamilya

I-enjoy ang mga pang-araw-araw na aktibidad:

 • Gawin kung ano ang nakapagpapasaya sa iyo (halimbawa: paglalakad, paglalaro ng mga isport, pagpunta sa simbahan, isang regular na mapaglilibangan)

Maging bukas sa pagtatanggap ng suporta:

 • Humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, mga miyembro ng komunidad
 • Kilalanin ang mga propesyonal na iyong binibisita (halimbawa: parmasiyotiko, banker, groser, may-ari ng restawran)
 • Makipag-ugnayan sa lokal na Alzheimer Society

Magkaroon ng plano

Nagbibigay ang Finding Your Way ng maraming mapagkukunan ng impormasyon na tutulong sa mga tagapangalaga at mga taong namumuhay nang may dementia na magkaroon ng plano kung sakaling may mangyaring insidente ng pagkawala ng isang tao. Kung mawala o hindi makita ang isang tao, titiyakin ng Identification Kit (Kit ng Pagkakakilanlan) na mayroon ka ng mahahalagang impormasyon na ibibigay sa mga pulis o mga unang reresponde. Mayroon ding mga checklist ang Finding Your Way na nagpapaliwanag sa mga hakbang na dapat mong sundin kung mawala man ang kilala mong taong may dementia.

Manood ngayon