+100%-
  • Teksto
  • Plus
  • Minus

Tatlo sa bawat limang taong may Alzheimer’s at iba pang mga sakit na kaugnay nito ang mawawala sa isang punto at, kadalasan, ito ay walang babala. Ang balanse sa pagitan ng kalayaan at kaligtasan ay maselan. Dahil ang pagkawala ay nakapagdudulot ng pagkabahala at maaaring maging mapanganib, ang pagkakaroon ng isang planong pangkaligtasan ay makakapagpabilis sa paghahanap sa nawawalang taong may Alzheimer’s o iba pang karamdamang kaugnay nito at .nakakabawas sa maaaring maidulot na pinsala

Maaaring isama sa planong pangkaligtasan ang paggamit ng mga locating device at pagrerehistro sa MedicAlert® Safely Home®, o hindi kaya sa talaan ng mga “vulnerable person” na suportado ng iyong .lokal na kapulisan o ng O

May mga pakinabang at mayroon ding hindi magagandang epekto ang pagkakaroon ng mga locating device. May mga taong ang tingin sa pagkakaroon ng mga aparatong ito ay nakakatulong upang mapabuti ang lagay ng kanilang personal na kalayaan at kaligtasan .“habang nabibigyan ng kapayapaan ng isip ang kanilang mga tagapagalaga. Para sa iba naman ay nililimitahan nito ang kanilang “privacy Ang paggamit ng locating device ay hindi dapat makabawas sa atensyong ibinibigay sa pagbabantay ng isang taong may Alzheimer’s .o iba pang sakit na kaugnay nito

Mahalagang ang mga taong babagong na-diagnose na may Alzheimer’s o iba pang sakit na kaugnay nito ay magkaroon agad ng diskusyon kasama ang mga taong importante sa kanilang buhay. Ang isang bukas na diskusyon kasama ang lahat ng taong nagmamalasakit ay makakatulong sa paggawa ng desisyon. Maaari ring humingi ng .suporta mula sa iyong lokal na Alzheimer So

Isaalang-alang ang mga Etika (Ethics)

Narito ang ilang tanong na tutulong sa iyo na malaman kung naaangkop ang isang device na pang-locate para sa kilala mong taong may dementia:

  • Sa kanilang buhay, gaano kahalaga para sa kanila ang kalayaan nila, kumpara sa kanilang kaligtasan at seguridad?
  • Gaano kalaki ang impluwensya ng mga bagay na pinahahalagahan nilang ito sa pagpapasyang gumamit ng device na pang-locate?
  • Kailan magiging angkop na magsimulang gumamit ng device na pang-locate?

Alaming Mabuti ang Iyong Mga Pagpipilian

Upang malaman kung anong uri ng device ang pinakamahusay na makakatugon sa iyong mga pangangailangan, may ilang bagay kang kailangang isaalang-alang, halimbawa:

  • Saan kaya ito magagamit (sa isang pribadong bahay, sa isang pasilidad na nagbibigay-alaga, sa loob o sa labas ng mga gusali, o sa iba’t ibang lokasyon)?
  • Aling mga device ang pinakaangkop para sa mga ganitong lugar? Gaano kalaya ang magiging paggalaw habang gamit ang device?
  • Sino ang itatalagang magsusubaybay o tutunton sa lokasyon: Ang pamilya? Ang tagapangalaga? Ang mga pulis? Ang isang organisasyong tagalabas?

Mayroon ding site ng mga produkto ang Finding Your Way kung saan ka maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa mga magagamit na device, maghambing ng mga produkto, at makapagpasya kung alin sa mga ito ang akma para sa iyo o sa taong may dementia na iyong sinusuportahan. Maaari mo itong makita rito.

Baka nais mong magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa “Pakikipag-usap sa isang taong may demensya na maaaring nawawala” sa isa sa aming apat na 15 minutong mga Online Learning na modyul

Palawakin ang kaalaman