Pag-unawa sa demensya at mga kaakibat nitong panganib

Ang mga taong may demensya at kanilang mga pamilya ay makapamumuhay ng maayos sa komunidad. Ang lahat ay may karapatang mamuhay na may ilang panganib at mayroon kaming mga estratehiya upang makatulong mabawasan ang mga panganib na iyon.

pic1

Alamin ang mga panganib

Sinumang may demensya ay nanganganib na mawala, kahit na sa maagang stage ng sakit. Ang pag-unawa sa demensya at mga kaugnay nitong panganib ay makatutulong upang ang lahat ay makapamuhay nang ligtas sa komunidad.

pic2

Bawasan ang panganib

Ang Ligtas na Pamumuhay nang may demensya ay hindi nangangahulugang pag-iwas mula sa pagiging aktibo. Alamin kung paano babalansehin ang mga bantang panganib na kaugnay ng pagkakaroon ng demensya at magtamasa ng isang malusog at ligtas na pamumuhay.

pic3

Magkaroon ng plano

Ang taong may demensya na iyong sinusuportahan ay maaaring mawala kahit na anong pag-iingat pa ang iyong gawin at hindi laging posible na mahulaan kung kailan ito mangyayari. May mga paraan upang bawasan ang panganib ng pagkawala gaya ng paghahanda ng maaga. Alamin kung paano makapaghahanda.

icon

Baka nais mong magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa “Pamumuhay nang Ligtas sa Komunidad” mula sa isa sa aming apat na 15 minutong mga Online Learning na modyul

Palawakin ang kaalaman

Mayroong 3 paraan upang ang mga taong may demensya at ang kanilang mga pamilya ay makapamuhay nang maayos sa komunidad:

1. Pagiging Ligtas Sa Tahanan

Isaalang-alang ang kanilang paninirahan – ang tao ba ay naninirahan nang mag-isa, kasama ng pamilya o ng isang kasama?

Isaalang-alang ang pisikal na lugar:

 • Alisin ang mga loose rug
 • Maglagay ng sapat na ilaw
 • Gamitin ang mga hawakan sa banyo, liguan at palikuran
 • Gamitin ang mga hawakan sa mga hagdan

Isaalang-alang ang pisikal na kalusugan:

 • Regular na pumunta sa mga tsek-ap sa doktor
 • Inumin ang mga gamot na naaayon sa inireseta
 • Mag-ehersisyo araw-araw
 • Suriin ang mga salamin at hearing aid upang makatiyak na ang mga ito ay gumagana
 • Panatilihin ang isang malusog na diyeta (halimbawa: Mediterranean)
2. Paggalaw Sa Komunidad

Bawasan ang panganib ng pagkawala:

 • Kumuha ng MedicAlert® Safely Home® bracelet
 • Isaalang-alang ang mga teknolohiyang maaaring gamitin sa paghahanap (halimbawa: cell phone, GPS tracking)
 • Magdala ng pagkakakilanlan o ID sa lahat ng oras
 • Kumpletuhin at ilagay ang Hanapin ang Iyong Daan (Finding Your Way®) Identification Kit sa isang sentral na lokasyon (halimbawa: sa lamesa sa hall, sa refigerator)
 • Magsabi kung saan ka pupunta
 • Pag-aralan ang iyong kapaligiran

Bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng Injury:

 • Isaalang-alang ang panahon at manamit na naaangkop sa panahon (halimbawa: niyebe, yelo, hangin, ulan, init)
 • Mag-ingat sa mga bangketa at daanan (maging maingat sa mga hindi pantay o magaspang na daan, o mga sagabal sa daanan)

Pag-isipan ang iba’t-ibang opsyon ng transportasyon:

 • Transportasyong pampubliko (halimbawa: bus)
 • Transportasyon na makukuha sa komunidad (halimbawa: volunteer drivers)
 • Mga taksi
3. Pagiging Bahagi ng Komunidad

Manatiling kunektado:

 • Kilalanin ang iyong mga kapitbahay
 • Makipagkita sa mga kaibigan para mag-kape
 • Kumain kasama ang mga kaibigan at kapamilya

I-enjoy ang mga pang-araw-araw na aktibidad:

 • Gawin kung ano ang nakapagpapasaya sa iyo (halimbawa: paglalakad, paglalaro ng mga isport, pagpunta sa simbahan, isang regular na mapaglilibangan)

Maging bukas sa pagtatanggap ng suporta:

 • Humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, mga miyembro ng komunidad
 • Kilalanin ang mga propesyonal na iyong binibisita (halimbawa: parmasiyotiko, banker, groser, may-ari ng restawran)
 • Makipag-ugnayan sa lokal na Alzheimer Society