Pagwawaksi

Ang Alzheimer Society of Ontario (“ASO”) at ang AGE-WELL Network (“AGEWELL,”) (ang dalawang grupong ito ay magkasamang tinatawag na “ASO/AGEWELL”) ay hindi nag-eendorso o nagrerekomenda ng anumang mga komersyal na produkto, proseso o serbisyo. Kung kaya, ang pagbanggit ng mga komersyal na produkto, proseso o serbisyo sa website ng ASO/AGEWELL, ay hindi maaaring ipagpalagay bilang pag-eendorso o rekomendasyon.

Hindi magagarantiya ng ASO/AGEWELL na tumpak ang impormasyong ibinibigay tungkol sa mga teknolohiya sa pagtunton ng lokasyon sa website ng ASO/AGEWELL.

Hindi ineendorso ng ASO/AGEWELL ang anumang mga tagabentang nagpasyang magdagdag ng (mga) produkto sa website ng ASO/AGEWELL.

Naglalagay ang website ng ASO/ AGEWELL ng mga link patungo sa ibang mga site sa Internet upang makapagbigay ng impormasyon at ginhawa sa mga user nito. Kapag may piniling link patungo sa ibang external na website ang mga user, umaalis sila sa website ng ASO/ AGEWELL at pagkatapos ay sasailalim sa mga patakaran sa privacy at seguridad ng mga may-ari/isponsor ng external na site na iyon.

Hindi nag-eendorso ang ASO/AGEWELL ng mga organisasyong nagso-sponsor ng mga naka-link na external na website. Bukod pa rito, hindi nag-eendorso ang ASO/AGEWELL ng mga produkto o serbisyo na maaaring ialok ng mga nasabing organisasyon. Gayundin, hindi nakokontrol o nagagarantiya ng ASO/AGEWELL ang pagiging napapanahon, tumpak, mahalaga o kumpleto ng impormasyong makikita sa mga naka-link na external na website.

Hindi makakapagbigay ng awtorisasyon ang ASO/AGEWELL sa paggamit ng mga may copyright na materyal na nakalathala sa mga naka-link na external na website. Dapat humiling ang mga user ng awtorisasyon sa mga isponsor ng mga website na iyon.

Walang pananagutan ang ASO/AGEWELL para sa mga pag-transmit ng data na maaaring matanggap ng mga user mula sa mga naka-link na external na website.

Hindi layunin ng ASO/AGEWELL na magbigay ng mga partikular na payong medikal sa mga user ng website nito.  Hinihikayat ng ASO/AGEWELL ang mga user na kumonsulta sa isang kwalipikadong doktor para sa pagsusuri at sa mga sagot sa kanilang mga personal na tanong tungkol sa pagpapagamot.

Government of Ontario I - Set Ang Iyong Wika

Please select your language.