ਦਸਤਾਵੇਜ

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਾਈਡ
ਆਓ ਧਿਆਨ ਬਦਲੀਏ
ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਟ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ
ਜਦੋਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲਾ ਵਿ ਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ

ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ
ਸਮਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ